SVETA MARIJA BOGORODICA I TRI KRALJA

BOGOJAVLJENJE – TRI KRALJA 2013 C CITANJA BOGOJAVLJENJE – TRI KRALJA 2013 C SVETA MISA : BOGOJAVLJENJE – TRI KRALJA 2013 C Ev Mt 2,1-12 :  BOGOJAVLJENJE 2013 PRIJEDLOG PJESAMA ZA TRI KRALJA : BOGOJAVLJENJE 2013 PRIJEDLOG PJESAMA ZA TRI KRALJA : BOGOJAVLJENJE 2013 PRIJEDLOG PJESAMA Navidadazul   SVETA MARIJA 2013 BOGORODICA C CITANJA : SVETA MARIJA BOGORODICA 2013 C Ev Lk 2,16-21 : SVETA MARIJA BOGORODICA 2013 C RAZMISLJANJE : SVETA MARIJA BOGORODICA 2013 C SVETA MISA : SVETA MARIJA BOGORODICA 2013 PRIJEDLOZI PJESAMA

SVETA MARIJA i TRI KRALJA  1. – 6. I. 2013.

SVETA MARIJA BOGORODICA NOVA GODINA 1. I. 2013 . Ulazna pjesma Zdravo Sveta Rodiljo, Majko Kralja vječitoga, komu ruka ima vlast iznad svijeta čitavoga! Zborna molitva Bože, ti si plodnim djevičanstvom svete Marije ljudskom rodu darovao vječno spasenje. Po njoj smo primili tvoga Sina, začetnika novog života: molimo te da i u ovoj godini iskusimo njezin zagovor. Po Kristu. Darovna molitva Gospodine, ti svako dobro počinješ i dovršuješ. Danas se radujemo svetkovini svete Bogorodice i zahvaljujemo za rođenje Isusa Krista: daj da s radošću postignemo puni plod njegova spasenja, kojemu slavimo početak. Po Kristu. Pričesna pjesma Isus Krist jučer i danas isti je – i uvijeke! (Heb 13, 8) Popričesna molitva Gospodine, mi ispovijedamo da je blažena Marija, vazda djevica, Majka tvoga Sina i Majka Crkve. Molimo te da nam nebeska otajstva, koja smo primili, koriste za vječni život. Po Kristu. Prvo čitanje Br 6, 22-27 Neka zazivaju ime moje nad sinove Izraelove i ja ću ih blagoslivljati. Čitanje Knjige Brojeva Reče Gospodin Mojsiju: »Reci Aronu i njegovim sinovima: Ovako blagoslivljajte Izraelce: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva! Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude! Neka pogled svoj Gospodin svrati na te i mir ti donese! Tako neka zazivaju ime moje nad sinove Izraelove i ja ću ih blagoslivljati.« Riječ Gospodnja. Otpjevni psalam Ps 67, 2-3.5-6.8 Pripjev: Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas. Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim, da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, svi puci tvoje spasenje! Nek se vesele i kliču narodi jer sudiš pucima pravedno i narode vodiš na zemlji. Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave! Bog nas blagoslovio! Neka ga štuju svi krajevi svjetski! Drugo čitanje Gal 4, 4-7 Bog posla Sina svoga, rođena od žene. Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima Braćo: Kad dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bî rođen, Zakonu podložan da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo. A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče: »Abba! Oče!« Tako više nisi rob, nego sin; ako pak sin, onda i baštinik po Bogu. Riječ Gospodnja. Pjesma prije Evanđelja Heb 1, 1–2 Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu! Evanđelje Lk 2, 16-21 Pronađoše Mariju, Josipa i novorođenče. I nakon osam dana nadjenuše mu ime Isus. Čitanje svetog Evanđelja po Luki U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohra­njivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća. Riječ Gospodnja. MOLITVA VJERNIKA SVETA MARIJA BOGORODICA C Braćo i sestre, po rođenju svoga Sina iz krila presvete Djevice Bog je dao novi smisao našemu vremenu i našemu životu. Zajedničkom se molitvom utecimo Bogu proseći milost darovane novosti. Obnovi nas, Gospodine, u novosti života.

  1. Za svetu Crkvu Božju: da uvijek bude vjerna navjestiteljica Kristova evanđelja i donositeljica tvoga mira i blagoslova svim ljudima, molimo te.
  2. Za papu Benedikta, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve: prodahni ih svojom mudrošću da vjerodostojnošću nauka i života predvode tvoj narod putem spasenja, te sva Crkva raste u snazi zajedništva, molimo te.
  3. Za sve koji upravljaju narodima i državama: daj da se uvijek zalažu za uspostavu evanđeoske pravednosti te tako na čitavom svijetu zavlada tvoj mir, molimo te.
  4. Za sve nas sabrane oko Kristova stola: nadahni nas da poput Majke Gospodinove umijemo tvoju riječ čuvati u srcu kako bi ona bila put i svjetlo našemu životu, molimo te.
  5. Za našu pokojnu braću i sestre: da ih nagradiš zajedništvom s tobom i s tvojim svetimakod nebeskog stola, molimo te.

Gospodine, Bože svemogući, s pouzdanjem u tvoju dobrotu danas započinjemo novo vrijeme što nam ga darivaš. Milošću svojom obaspi naše dane i svojom pomoću prati naša djela da uzmognemo biti pronositelji tvoga mira i graditelji tvoga kraljevstva u svijetu. Po Kristu Gospodinu našemu.   PRIJEDLOZI PJESAMA ZA PJEVANJE  SVETA MARIJA BOGORODICA C

Ulazna:

385

Zdravo, sveta Rodiljo
ili:

383.1

Svjetlo će nas danas obasjati
Otpj. ps.: Smilovao nam se Bog (ŽV 13-2011)
Prinosna:

811.1 i 3

O pastiri, čudo novo
Pričesna:

XXIV

Isuse Kriste, slava ti, slava
ili:

421

Isklija Izdanak Jišajev
Završna:

812

Veseli se, Majko Božja

BOGOJAVLJENJE 6. I. 2013. Ulazna pjesma Evo, dolazi Gospodar, Gospodin; u ruci mu kraljevstvo, moć i vlast. (Usp. Mal 3, 1; 1Ljet 19, 12) Zborna molitva Bože, ti si na današnji dan po zvijezdi prethodnici narodima objavio svoga Jedinorođenca. Mi smo te upoznali svjetlom vjere: privedi nas gledanju tvoje nebeske ljepote. Po Gospodinu. Darovna molitva Gospodine, neka ti budu mili darovi tvoje Crkve. To nije zlato, tamjan ni smirna, nego se danas prinosi i za hranu daje Isus Krist, koga ti darovi označuju. Koji živi i kraljujeu vijeke vjekova. Pričesna pjesma Vidjeli smo zvijezdu njegovu na Istoku, pa dođosmo s darovima da se poklonimo Gospodinu. (Usp. Mt 2,2) Popričesna molitva Gospodine, idi pred nama uvijek i svuda svojim nebeskim svjetlom. Htio si da se pričestimo ovim otajstvom: daj da ga promatramo čistim pogledom i primamo odanim srcem. Po Kristu. Prvo čitanje Iz 60, 1-6 Čitanje Knjige proroka Izaije Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer dolazi svjetlost tvoja i slava Gospodnja sviće nad tobom! Jer gle, zemlju tmina pokriva i mrklina narode! A tebe Gospodin obasjava i slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi i kraljevi k sjaju zore tvoje. Očima okruži i promatraj: svi se oni sabiru, k tebi dolaze! Izdaleka ti dolaze sinovi, kćeri ti donose u naručju. Gledat ćeš tad i sjati, igrat će ti srce i širiti se jer k tebi će poteći bogatstvo mora, blago narodâ k tebi pritjecati. Mnoštvo deva prekrit će te, mladih deva iz Midjana i Efe. Svi će iz Sabe dolaziti, donosit će zlato i tamjan i hvale navješćivati Gospodnje. Riječ Gospodnja. Otpjevni psalam Ps 72, 1-2.7-8.10-13 Pripjev: Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje. Bože, sud svoj daj kralju i svoju pravdu sinu kraljevu. Nek puku tvojem sudi pravedno, siromasima po pravici! U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik – sve dok bude mjeseca. I vladat će od mora do mora i od Rijeke do granica svijeta. Kraljevi Taršiša i otokâ nosit će dare, vladari Šabe i Sebe danak donositi. Klanjat će mu se svi vladari, svi će mu narodi služiti. On će spasiti siromaha koji uzdiše, nevoljnika koji pomoćnika nema; smilovat će se ubogu i siromahu i spasit će život nevoljniku. Drugo čitanje Ef 3, 2-3a.5-6 Sada je objavljeno da su i pogani subaštinici obećanja. Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima Braćo: Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: objavom mi je obznanjeno otajstvo koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima: da su pogani subaštinici i »sutijelo« i sudionici obećanja u Kristu Isusu – po evanđelju. Riječ Gospodnja. Pjesma prije Evanđelja Mt 2, 2 Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa dođosmo pokloniti se Gospodinu. Evanđelje Mt 2, 1-12 Čitanje svetog Evanđelja po Mateju Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: ’A ti, Betleheme,zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pâsti narod moj – Izraela!’« Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.« Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju. Riječ Gospodnja.   MOLITVA VJERNIKA TRI KRALJA C Braćo i sestre, nebeski je Otac vodio mudrace s istoka da se poklone njegovu Sinu. Molitvom se obratimo istome Ocu da i mi umijemo prepoznati svjetlo kojim obasjava naš životni put. Budi nam, Gospodine, svjetlo života.

  1. Za Crkvu u svijetu: da bude trajno otvorena vodstvu tvoga Duha te svoju moć ne traži u vladanju nego u poklonstvu tebi, molimo te.
  2. Za papu Benedikta i sve pastire Crkve: prodahni ih svojom mudrošću da uvijek znaju slijediti svjetlo koje dolazi u snazi tvoje riječi i u poticajima tvoga Duha te uvijek budu mudri predvodnici tvoje Crkve na putu prema novome susretu s Kristom, molimo te.
  3. Za sve one čijoj je odgovornosti povjerena briga za svijet: da u evanđeoskim nastojanjima Crkve prepoznaju dobrobit cijeloga društva, molimo te.
  4. Za sve koji znanošću istražuju tajne svijeta i života: obdari ih istinskom odgovornošću za čovjeka i za sav stvoreni svijet, molimo te.
  5. Za nas ovdje sabrane: da poslušni tvome Duhu uvijek umijemo prepoznavati putove koji nas vode do susreta s tobom, molimo te.

S našim prošnjama primi, Gospodine, i naše poklonstvo pred tobom. Nek naš život bude trajni hod u tvome svjetlu. Po Kristu. PRIJEDLOZI PJESAMA ZA PJEVANJE

Ulazna:

382.3

Evo, dolazi
ili:

402

Radujte se, narodi
Otpj. ps.:

391

Klanjat će se tebi, Gospodine
Prinosna:

408.1 i 4

O Betleme
Pričesna:

392.2

Vidjesmo zvijezdu njegovu
ili:

406

Zdravo budi, mladi Kralju
Završna:

420.1 i 8

Narodi nam se
ili:

424

Tri Kralja jahahu

http://www.hilp.hr/zivo-vrelo/ Sveta Marija Bogorodica – Nova godina – godina C (Lk 2,16-21)

Popričesna meditacija

“Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!” (Ps 67,4) Jedna je godina prošla. Unatoč svim teškoćama imamo razloga pjevati “Tebe Boga hvalimo”! Počinje nova godina. Zasigurno neće nedostajati poteškoća u svijetu, ali i u našem osobnom životu. No, obasjani licem Gospodnjim, unatoč svim teškoćama možemo vjerovati da je, po milosti Providnosti, za nas najbolje ono što nam se upravo događa.

U današnjem evanđelju pastiri hite u Betlehem. Izabrani narod čvrsto je ukorijenjen u pastirsku tradiciju svojih praotaca koji su sa svojim stadima na Božji poziv krenuli prema Obećanoj zemlji.

Tom narodu, koji je bio “kao ovce bez pastira” najavljen je dolazak Dobroga pastira. Pastir dobri objavio se najprije pastirima. Mudraci s istoka još su daleko, k Isusu dolaze najprije oni koji nemaju darovati što drugo osim svoga poklonstva. Tako poklonstvo siromašnih pastira objavljuje da je Isus Dar onima koji dolaze pokloniti mu se. Gospodine! S pouzdanjem u Tvoju dobrotu danas započinjemo novo vrijeme koje nam daruješ. Po porodu Svete Marije Bogorodice darovan je novi smisao našem vremenu i našem životu.

“Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svom srcu.” (Lk 2,19) Nadahni i nas da poput Marije umijemo Tvoju riječ čuvati u srcu kako bi ona bila put i svjetlost našemu životu!

                                                                      Priredio: Dario Miletić Tri kralja – Bogojavljenje godine C (Mt 2,1-12)

Popričesna meditacija

            “Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova,             pa dođosmo pokloniti se Gospodinu!” (Mt 2,2) Postoje oni koji su u toplome, u kući – kao što je to Herodova palača. S druge su strane oni koji su krenuli na put prema spilji i štali, suočavajući se s hladnoćom. S jedne strane ravnodušnost, koja dobiva obrise straha i sumnje, s druge strane traženje i klanjanje. Postoje oni koji su zadovoljni lagodnosti koju posjeduju, postoje i oni koji su otvoreni prema izvanrednom događaju i nude ono što posjeduju. Vjera je ponajprije rizik, a vjernik nije smješten u neku vrstu duhovne udobnosti, nego njega trajno izaziva Božja riječ. Dobro je to imati na umu i ne zaboraviti da Božje kraljevstvo ne pripada onima koji mirno čekaju, već onima koji odlučno kreću, uvijek onim putem koji se ne može nadzirati, koji čuva novost.

Gospodine! Molim te za sve nas koji vjerujemo: da u poniznosti shvatimo da nam je vjera nepotpuna i slaba, te da budemo dovoljno hrabri sa svom ustrajnošću nastaviti traganje za Tobom.

Želim se danas pokloniti Svjetlu istinskom koje dođe na svijet da obasja moj životni put. Daj da cijeli moj život bude: neprestano traženje i poklonstvo pred Tobom.

                                                                      Priredio: Dario Miletić

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/sveta-marija-bogorodica-i-tri-kralja/

Translate »