SPASOVO ILI UZAŠAŠĆE C 2013.

PSALAM 47 : UZAŠAŠĆE C SVETA MISA

UZAŠAŠĆE JA UZLAZIM NA NEBO DUHOVNA MISA GM :

UZAŠAŠĆE – SPASOVO C ČITANJAUZAŠAŠĆE Ev Lk 24,46-53 :

PLAKAT UZASASCE 2013

Obavijesti 5. V. 2013. internet

Obavijesti 12. V. 2013. internet u obe ove obavijesti imate razmišljanje o Spasovu.

VII. VAZMENA   C  12. V. 2013

  

SPASOVO ILI UZAŠAŠĆE

Ulazna pjesma
Galilejci, što stojite i gledate u nebo?
Ovaj Isus kao što ste ga vidjeli da odlazi u nebo,
isto će tako doći, aleluja. (Dj 1, 11)
Zborna molitva
Svemogući Bože, obdari nas svetom radošću i zahvalom:
Kristovo uzašašće i naše je uzdignuće, jer smo u nadi
svi pozvani u slavu, kamo je pred nama ušao Krist, naša Glava.
Koji s tobom.
Darovna molitva
Prinosimo ti, Gospodine, ovu žrtvu o časnom uzašašću tvoga Sina.
Podaj, molimo te, da se po ovoj svetoj razmjeni darova i mi vinemo
put nebesa. Po Kristu.
Pričesna pjesma
Evo, ja sam s vama u sve dane
do svršetka svijeta, aleluja! (Mt 28, 20)
Popričesna molitva
Svemogući vječni Bože, ti nam već ovdje na zemlji
daješ udjela u nebeskom slavlju. Upravi, molimo te,
kršćanska srca k nebu, gdje Krist kao prvi čovjek sjedi tebi s desna.
Koji živi.
Prvo čitanje Dj 1, 1-11

Početak Djela apostolskih
Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome. Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem. I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju obećanje Očevo »koje čuste od mene: Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim«. Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.« Kada to reče, bî uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.«
Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam Ps 47, 2-3.6-9
Pripjev: Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje!
Narodi svi, plješćite rukama,
kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Gospodin je to – svevišnji, strašan,
kralj velik nad zemljom svom.
Uzlazi Bog uz klicanje,
Gospodin uza zvuke trublje.
Pjevajte Bogu, pjevajte,
pjevajte kralju našemu, pjevajte!
Jer on je kralj nad zemljom svom,
pjevajte Bogu, pjevači vrsni!
Bog kraljuje nad narodima,
stoluje Bog na svetom prijestolju.

Drugo čitanje Heb 9, 24-28; 10,19-23

Čitanje Poslanice Hebrejima

Krist ne uđe u rukotvorenu svetinju, protulik one istinske, nego u samo nebo: da se sada pojavi pred licem Božjim za nas. Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe kao što veliki svećenik svake godine ulazi u svetinju s tuđom krvlju; inače bi bilo trebalo da trpi mnogo puta od postanka svijeta. No sada se pojavio, jednom na svršetku vjekova,
da grijeh dokine žrtvom svojom. I kao što je ljudima jednom umrijeti, a potom na sud, tako i Krist: jednom se prinese da grijehe mnogih ponese, a drugi će se put – bez obzira na grijeh – ukazati onima koji ga iščekuju sebi na spasenje. Imamo dakle, braćo, slobodan ulaz u svetinju po krvi Isusovoj – put nov i živ što nam ga on otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo; imamo i velikog svećenika nad kućom Božjom. Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom. Čuvajmo nepokolebljivu vjeru nade jer je vjeran onaj koji dade obećanje.
Riječ Gospodnja.
Pjesma prije evanđelja Mt 28, 19a.20b
Pođite i učinite mojim učenicima sve narode, govori Gospodin;
ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.
Evanđelje Lk 24, 46-53

Svršetak svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ovako je pisano: ’Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci. I evo, ja šaljem na vas obećanje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u silu odozgor.« Zatim ih izvede do Betanije, podiže ruke pa ih blagoslovi. I dok ih blagoslivljaše, rasta se od njih i uznesen bî na nebo. Oni mu se ničice poklone pa se s velikom radosti vrate u Jeruzalem te sve vrijeme u Hramu blagoslivljahu Boga.
Riječ Gospodnja.

 

 

 

SPASOVO ILI UZAŠAŠĆE

Krist Gospodin svojim je uskrsnućem uzašao u slavu Očevu da bi nama pripravio mjesto u vječnosti.
S pouzdanjem zazovimo Krista Gospodina da u nama obnovi božanski život. Molimo zajedno:

Oživi nas svojim Duhom, Gospodine.

 1. Ti si pred očima učenika uzašao u slavu neba: daj da Crkva, zajednica tvojih vjernika,
  živeći dar vječnosti uvijek pruža svijetu ljepotu tvoga kraljevstva, molimo te.
 2. Ti si svoje učenike poslao da u svijetu budu svjedoci velikih djela tvoje ljubavi:
  obnovi u svim krštenicima dar vjere te njihov život
  bude svjedočanstvo tvoje prisutnosti među ljudima, molimo te.
 3. Ti si iz trpljenja i smrti uzdignut u novi život:
  svima koji trpe rasvijetli smisao križa koji nose, molimo te.
 4. Ti si prije uzašašća k Ocu svoje učenike učvrstio u vjeri:
  učvrsti vjeru ove svoje zajednice i usmjeri nam život putem spasenja, molimo te.
 5. Ti si svojim vjernima u nebu pripravo mjesto:
  primi u nebesko blaženstvo sve naše pokojne, molimo te.

Gospodine Isuse Kriste, svojim uzašašćem k Ocu postao si na nov način prisutan među nama.
Rasvijetli nam pogled vjere da tvoju blizinu možemo uvijek prepoznati i da naš život
bude put k slavi koju si nam pripravio. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

 

 SPASOVO ILI UZAŠAŠĆE

Ulazna:

525.4 ili 526.4

Galilejci, što stojite
Otpjevni psalam:

536

Uzlazi Bog
Prinosna:

231

Jedan kruh
ili:

XIV

Evo nas, Oče
Pričesna:

42.4

Evo ja sam s vama
iii: Evo ja sam s vama (ŽV4/2006)
Završna:

563

Kako krasno svršuje se

 

Uzašašće godine C (Lk 24,46-53)

Popričesna meditacija

“Pođite i učnite mojim učenicima sve narode.”

“Ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.” (Mt 28,19a.20b)

Razumijevanju prethodi susret s Uskrslim. To će Crkva dobro zapamtiti. Postoje istine vjere koje se ne mogu razumijeti izvan i prije susreta s Uskrslim. Tek iz susreta učenici razumiju što se dogodilo i što piše u Pismima. Pisma su oni već čitali ali ih nisu razumijeli.

Učenici su svjedoci, ali još nisu spremni svjedočiti. Pamet im je otvorena ali još treba Sila odozgor.

Uskoro će učenici dati svijetu što su primili: svjedočansto o susretu s Uskrslim, Pisma kako im je On tumačio i Silu odozgor. Ali najprije im treba vrijeme sazrijevanja. Čekanje je važno. Vrijeme čekanja je nalik vremenu u kojem sjeme leži u zemlji. Ono što su dobili i što će drugima svjedočiti, u tom vremenu čekanja najprije treba prožeti njih same. I ovdje se potvrđuje kako nama ničeg velikog čemu nije prethodilo ozbiljno vrijeme zrenja i čekanja.

Prije Sile odozgor, Isus odlazi od svojih. Izvodi ih u Betaniju, mjesto koje ga je najotvorenije primilo, mjesto gdje je doživio širinu ljudskih srdaca i gdje je imao prijatelje. Njegove ruke podižu se i nad Jeruzalemom. Rastanak nije ostavio tugu nego radost u srcima učenika. Radost ih je odvela u Hram i iz njih je provrla radost blagoslivljanja Boga.

Gospodine! Ti si svoje učenike poslao da u svijetu budu svjedoci velikih djela Tvoje ljubavi: obnovi nam dar vjere da budemo Tvoji svjedoci.

Priredio: Dario Miletić

 

 

http://www.hilp.hr/zivo-vrelo/

 

 

Ulazna pjesma

Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja. Moje mi srce govori: »Traži lice njegovo!« Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim.

Ps 27,7-9

 

Zborna molitva

Gospodine, mi vjerujemo da je Spasitelj ljudskog roda sada s tobom u slavi.Usliši nam molitvu: daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama do svršetka svijeta, kako je obećao. Po Gospodinu.

 

Prvo čitanje     Dj 7,55-60

Vidim Sina Čovječjega zdesna Bogu.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane:

Stjepan, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stoji zdesna Bogu pa reče: »Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.« Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada pa ga kamenovahu. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao. I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: »Gospodine Isuse, primi duh moj!« Onda se baci na koljena i povika iza glasa: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« Kada to reče, usnu. Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam Ps 97,i-2b.6-7c.9

 

Pripjev: Gospodin kraljuje, Svevišnji –

–          nad svom zemljom.

 

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,

nek se vesele otoci mnogi;

pravda i pravo

temelj su prijestolja njegova.

 

Nebesa navješćuju pravednost njegovu,

svi narodi gledaju mu slavu.

Poklonite mu se, svi bozi!

 

Jer ti si, Gospodine, Svevišnji –

nad svom zemljom,

visoko, visoko nad bozima svima.

 

Drugo čitanje   otk 22,12-14.16-17.20

Dođi, Gospodine Isuse!

 

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, čuh glas koji mi govoraše:  »Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću  svakom po njegovu djelu! Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak! Blago  onima koji peru svoje haljine: imat će pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad!«

»Ja, Isus, poslan anđela svoga posvjedočiti  ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica.« I Duh i Zaručnica govore: »Dođi!« I tko ovo čuje, neka  rekne: »Dođi!« Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava! Svjedok za sve ovo govori: »Da, dolazim ubrzo!« Amen! Dođi, Gospodine Isuse!

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije evanđelja Iv14,18

Neću vas ostaviti kao siročad,

govori Gospodin: idem i doći ću k vama,

radovat će se srce vaše.

 

Evanđelje iv 17,20-26

Neka budu savršeno jedno!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: »Oče sveti, ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ  vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i  ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno – ja u njima i ti u meni, da tako  budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio. Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju  slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta. Oče pravedni, svijet te nije  upoznao, ja te upoznah; a i ovi upoznaše da si me ti poslao. I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima – i ja u njima.«

Riječ Gospodnja.

 

Molitva vjernika

Braćo i sestre, ujedinjeni snagom Kristova Duha, molitvom se obratimo Ocu nebeskom da nas očuva u svojoj ljubavi i u zajedništvu s braćom u vjeri.

1. Gospodine, ti si Crkvu, zajednicu vjernika, sazdao na Kristovoj ljubavi; daj joj da trajno raste u vjernosti tebi i tvoju ljubav dijeli svakom čovjeku, molimo te.

2. Gospodine, pomozi svim kršćanima da budu jedno te svojim zajedništvom grade novi svijet, molimo te.

3. Gospodine, svojom ljubavlju ozdravi sve ljude kojima smo uskratili dužnu ljubav; neka tvoj Duh nadahnjuje i ravna svako naše zajedništvo, molimo te.

4. Gospodine, osnaži nam vjeru i pouzdanje u tebe da svi koji te traže mogu u nama prepoznati tvoju blizinu, molimo te.

5. Gospodine, našoj pokojnoj braći i sestrama daruj mjesto koje si im u vječnosti pripravio, molimo te.

Oče nebeski, izvore ljubavi i zajedništva, tvojoj dobroti izručujemo svoje prošnje: milostivo ih usliši i pomozi nam da te slavimo svojim životom. Po Kristu, Gospodinu našemu.

 

Darovna molitva

Primi, Gospodine, žrtvene prinose i molitve svojih vjernika. Daj da po ovoj svetoj službi i mi prijeđemo u nebesku slavu. Po Kristu.

 

Pričesna pjesma

Molim te, Oče, da budu jedno kao  što smo mi jedno, aleluja! Iv 17,22

 

Popričesna molitva

Usliši nas, Bože, naš Spasitelju, i po ovim nam  svetim otajstvima učvrsti nadu da će se na svemu tijelu Crkve dovršiti što je  počelo u Kristu, našoj Glavi. Po Kristu.

 

Prijedlozi za pjevanje prema „Živom vrelu“ 5/2010.

Ulazna: 553 Uskrsnu Isus doista

Otpjevni ps.: Gospodin kraljuje

(glazbeni prilog str. 38-39)

ili: Gospodin kraljuje (ZV 5/2007.)

Prinosna: 231 Jedan kruh

Pričesna: 158 Vječna je ljubav

Završna:    561 ili 562 Kraljice neba

 

 

Popričesna meditacija

7. vazmena nedjelja godine C

“Ne molim samo za njih nego i za one koji će na njihovu riječ povjerovati!” (Iv 17,20)

“…da postanu potpuno jedno…” (Iv 17,23)

“Objavio sam im tvoje ime… da u njima trajno bude ljubav” (Iv 17,26)

Mi smo oni koji su na apostolsku riječ povjerovali. Uvučeni smo u taj krug ljubavi. Isusu u nakanama.

Stoga nećemo s nostalgijom za prošlošću zaviđati apostolima koji su imali Isusa kod stola. Niti čeznutljivo gledati u budućnost od koje očekujemo Isusov povratak. Misa je događanje ovoga časa. Isus sada moli i u svakom času i svakom mjestu neizrecivo je bliz svakom srcu.

Te ljubavi, naravno, po svojoj slabosti nismo dostojni. Ali, u velikosvećeničkoj molitvi Isus moli Oca da nas uzljubi ljubavlju kojom ljubi njega.

I tako se otvara nebo… “Objavio sam im tvoje ime… da u njima trajno bude ljubav.” Tako smo uneseni u plamen ljubavi koju nam je Isus zaslužio.

Gospodine! Ti oblikuj naše molitve da budu u skladu s voljom Očevom. Zagrli nas i ne dopusti nam izmaći Tvome zagralju.

Priredio: Dario Miletić

Fra Drago LJEVAR

Permanent link to this article: http://www.sasina.info/spasovo-ili-uzasasce-c-2013/

Translate »